03, ספטמבר 2017

סעיף 11 לפקודת מס הכנסה – הטבות מס לישובים

נוספו שלושה ישובים לרשימה הקיימת. לתושביהן יגיע זיכוי של 7% מהמס על הכנסותיהן מיגיעה עצמית וזאת עד תקרה של 132,000 ₪.